Logo
Neviete si rady? Zavolajte.
Pondelok - Piatok 8:00 - 17:00
0 ks
za 0,00 €
Nákupný košík je prázdny
Potrebujete poradiť? Neváhajte nás kontaktovať.
 1. Úvod
 2. OBCHODNÉ PODMIENKY
Obchodné podmienky

Obchodné podmienky platné pri nákupe v internetovom obchode:

www.eshop-sadrokarton.sk

 

1. Úvodné ustanovenie

Tieto všeobecné obchodné a dodacie podmienky internetového obchodu „eshop-sadrokarton.sk“  tvoria neoddeliteľnú súčasť objednávky a sú záväzné pre kupujúceho aj predávajúceho aj bez uzavretej samostatnej kúpnej zmluvy. Pokiaľ nie je dohodnuté inak,  platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

 

2. Zmluvné strany

Predávajúci :

 • Firma: E-eska s.r.o.
 • IČO:  51 315 131
 • DIČ:  2120668583
 • Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa ,
 • IBAN: SK5209000000005166515111
 • Ďalej len „Predávajúci“.

 

Kupujúci:

 • fyzická osoba - konečný spotrebiteľ,
 • fyzická alebo právnická osoba - podnikateľ, ktorý uskutočňuje nákup tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.eshop-sadrokarton.sk.
 • Ďalej len "Kupujúci".

 

3. Povinnosti a práva Predávajúceho

a)  Predávajúci je povinný vybaviť záväznú objednávku a odoslať objednaný tovar v čo najkratšom možnom termíne, všeobecne nasledujúci deň po pripísaní platby na účet Predávajúceho, najneskôr do 7 pracovných dní od pripísania platby na účet Predávajúceho (podľa dostupnosti jednotlivých položiek tovaru a dopravných možností dodávateľa alebo dopravcu). Prípadne v dohodnutom termíne uvedenom v objednávke. V každom prípade Predávajúci bude Kupujúceho informovať o čase dodania tovaru e-mailom alebo telefonicky.

b) Predávajúci je povinný uskutočniť dodávku do miesta, ktoré uviedol Kupujúci v objednávke (prípadne iné miesto a to dohodnuté len písomnou formou).

c)  Predávajúci má právo odmietnuť alebo zrušiť objednávku, resp. časť objednávky v nasledujúcich prípadoch:

- tovar sa už nevyrába, nedodáva alebo je v súčasnej dobe vypredaný,

- u tovaru sa výrazne zmenila cena od výrobcu alebo zmluvného dodávateľa

V prípade, že táto situácia nastane Predávajúci sa zaväzuje, že bude okamžite kontaktovať Kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe (náhrada objednaného tovaru iným, zrušenie časti alebo celej objednávky).

 

4. Povinnosti a práva Kupujúceho

a)  Kupujúci je povinný pri registrácii, resp. pri zadávaní fakturačných údajov uviesť pravdivé a úplné informácie a v prípade dodania objednaného tovaru na inú adresu, je toto povinný uviesť v objednávke. V prípade, že tovar nebude preberať osobne je povinný uviesť kontaktnú osobu.

b)  Kupujúci je zodpovedný za dodržiavanie dôvernosti o svojich prihlasovacích údajoch a nesie zodpovednosť za všetky aktivity, ktoré sa udejú pod jeho účtom.

c) Pri dodávkach priamo na stavbu musí byť Kupujúcim zabezpečená vhodná prístupová komunikácia pre nákladné automobily.

d)  Kupujúci je povinný prevziať objednaný tovar a zaplatiť kúpnu cenu, vrátane ceny za dopravu tovaru a prepravné palety ak sú súčasťou objednávky. S konečnou cenou tovaru je kupujúci oboznámený už pred dokončením objednávky v eshope. Cena dopravy a dobierky bude Predávajúcim dodatočne dopočítaná a doplnená do faktúry.

e)  Kupujúci je povinný zabezpečiť vyloženie tovaru z vozidla dopravcu svojpomocne. Pokiaľ tak nevykoná, alebo sa doba vykládky z rôznych dôvodov neúmerne predĺži, môže predávajúci účtovať stojné. Dopravca - vodič nie je povinný pomáhať pri nosení tovaru, je však povinný odovzdávať tovar z nákladného priestoru vozidla. 

f)  Kupujúci má právo bezplatne stornovať objednávku do času jej vyplatenia prevodným bankovým príkazom. Stornovanie objednávky je možné uskutočniť e-mailom alebo telefonicky s uvedením čísla objednávky a fakturačných údajov. Objednávka bude automaticky stornovaná Predávajúcim aj vtedy ak fakturovaná suma nebude pripísaná na bankový účet Predajcu do štyroch pracovných dní od dátumu objednania. Kupujúci je povinný uhradiť Predávajúcemu všetky náklady spojené so stornovaním objednávky v prípade, že objednaný tovar už bude vyskladnený, naložený vo vozidle prepravcu, resp. v čase doručenia odmietnutý Kupujúcim jeho prevzatie od prepravcu. Predajca je v týchto prípadoch oprávnený účtovať storno poplatky podľa príslušného cenníka storno poplatkov.

 

5. Objednávanie tovaru

a)  Objednávať tovar v internetovom obchode www.eshop-sadrokarton.sk môže iba Kupujúci, ktorý žiada jeho dodanie zmluvnou dopravou v obvode Košického a Prešovského kraja, resp. do cca 50km od Košíc. Objednávky z iných regiónov Slovenska bez predošlej dohody s Predajcom nebudú akceptované.

a) Všetky objednávky uskutočnené prostredníctvom internetového obchodu www.eshop-sadrokarton.sksú považované za záväzné. Aby mohla byť objednávka akceptovaná, musí obsahovať všetky náležitosti, registračné a fakturačné údaje, telefonické spojenie na Kupujúceho ako kontaktnú osobu pre dopravcu (nutné k prevzatiu tovaru), presnú adresu miesta dodania tovaru a prípadne aj termín dodania. K uzavretiu kúpnej zmluvy dôjde potvrdením objednávky Predávajúcim a jej dodržanie je záväzné pre obe zmluvné strany.

b)  Vyplnením objednávky v internetovom obchode www.eshop-sadrokarton.sk, Kupujúci potvrdí bez výhrad, že sa oboznámil so všetkými ustanoveniami týchto obchodných podmienok, ako aj v deň odoslania objednávky platnú cenu objednaného tovaru uvedenú v cenníku internetového obchodu, vrátane prípadných nákladov na dopravu a že s nimi súhlasí. Pre Kupujúceho platia ceny v okamžiku objednania tovaru. Odoslanou objednávkou je Kupujúci počas doby stanovenou k dodaniu tovaru neodvolateľne viazaný.

c)  Každú objednávku vygenerovanú v internetovom obchode www.eshop-sadrokarton.sk Predávajúci potvrdzuje spätným e-mailom.

d)  Objednávka musí obsahovať presnú špecifikáciu tovaru,  jeho množstvo, cenu za mernú jednotku tovaru a cenu za položku. Ceny sú uvedené v EUR s DPH.

e) Pri chybnom zadaní tovaru do objednávky zo strany Kupujúceho a následne požadovanej výmeny tovaru si Predávajúci vyhradzuje právo účtovať všetky náklady spojené s výmenou. Výška týchto nákladov bude stanovená Predávajúcim a uhradená Kupujúcim vopred a až potom dôjde k výmene tovaru.

 

6. Dodacie podmienky

a)  Rozvoz objednaného tovaru v internetovom obchodewww.eshop-sadrokarton.skje zabezpečovaný iba pre Košice a okolie do cca 50 km od Košíc.

b)  Materiál je dodávaný v deň, ktorý si zvolí Kupujúci pri objednávaní alebo na ktorom sa inak dohodne s Predávajúcim. Predávajúci má právo zmeniť dátum doručenia tovaru, ak z objektívnych dôvodov nie je možné zabezpečiť v konkrétny deň jeho doručenie. Predávajúci je povinný neodkladne informovať Kupujúceho o tejto zmene a dohodnúť náhradný termín dodania. Pri platbe na predfaktúru je tovar dodaný až po pripísaní platby na účet Predávajúceho.

c)  Miestom dodania je adresa, ktorú Kupujúci uviedol v objednávke ako fakturačnú adresu alebo miesto, ktoré uviedol ako iné nezhodujúce sa s fakturačnou adresou.

d)  Dopravu materiálu zaisťuje Predávajúci v pracovné dni v čase medzi 8:00 až 16:00 hod. Tovar môže prevziať len oprávnená osoba, ktorá je povinná  identifikovať sa objednávkou alebo občianskym preukazom. Pokiaľ si Kupujúci neprevezme tovar z jeho viny (nie je kupujúci alebo ním poverená osoba prítomná na mieste dodania), nesie v plnej výške náklady spojené s opakovaným dodaním tovaru. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho v okamžiku prevzatia tovaru, ktorému predchádza vyplatenie celej fakturovanej sumy v prípade platby na dobierku.

e)  Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať spolu s dopravcom stav zásielky podľa dodacieho listu a má právo odmietnuť prevzatie neúplnej objednávky alebo poškodeného tovaru. Pokiaľ Kupujúci zistí nezrovnalosti v dodávke tovaru, je povinný spísať s dopravcom záznam o škode na dodacom liste objednávky a tento okamžite zaslať Predávajúcemu a súčasne ihneď oznámiť túto skutočnosť telefonicky. Pokiaľ Kupujúci podpisom na kópii faktúry prevzatie zásielky potvrdí, je zásielka považovaná za bezchybnú a na dodatočné reklamácie neúplnosti alebo poškodenia nebude braný ohľad.

f) Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na Kupujúceho okamžikom prevzatia tovaru od Predávajúceho, resp. od dopravcu.

g) Predávajúci si vyhradzuje právo na predĺženie dohodnutej dodacej lehoty v prípade nepredvídateľných udalostí. O tejto skutočnosti je povinný okamžite informovať Kupujúceho a dohodnúť náhradný termín dodania.

h)  Rozvoz objednaného tovaru zabezpečuje Predajca vozidlami s určenou maximálnou hmotnosťou zaťaženia. Pri vysoko hmotnostných objednávkach si Predávajúci vyhradzuje právo rozdeliť tovar na viac odvozov. O rozdelení objednávky Predajca bude informovať Kupujúceho e-mailom alebo telefonicky.

 

7. Platobné podmienky

Úhradu kúpnej ceny je možné uskutočniť:

a)   prevodom na účet na základe predfaktúry zaslanej Predávajúcim prostr e-mailu. Platba musí byť uhradená celá ako je uvedená v predfaktúre a musí obsahovať variabilný symbol pre možnosť identifikácie. Uhradená suma sa považuje ako zaplatená v deň pripísania na účet Predávajúceho.

b)  hotovosť - zaplatením v hotovosti pri dodaní tovaru. Za objednávku a platbu v hotovosti sa účtuje poplatok v zmysle príslušného cenníka. Kupujúci vyplatí fakturovanú sumu dopravcovi ešte pred vyložením tovaru z vozidla.

Na dobierku je možné objednať tovar iba do výšky 1000.- EUR. Objednávka tovaru na vyššiu sumu bude akceptovaná iba na predfaktúru a platbou prevodným bankovým príkazom.

 

8. Záruka

a)  Predávajúci poskytuje záruku na objednaný tovar uvedený vo faktúre alebo v dodacom liste. Záručná doba je 24 mesiacov.

b)  Záruka sa nevzťahuje na chyby, ktoré vzniknú použitím a inštaláciou, ktoré sú v rozpore s technologickými postupmi na montáž, na poškodenia ktoré vzniknú nesprávnou dodatočnou vlastnou prepravou, nesprávnym skladovaním, neodborným alebo neprimeraným zaobchádzaním, na poškodenia ktoré vzniknú živelnou udalosťou (voda, požiar), resp. poveternostnými vplyvmi.

 

9. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

a)  Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru. V takom prípade je Kupujúci oprávnený vrátiť len nepoškodený tovar, bez známok jeho montáže, používania alebo opotrebovania v pôvodnom a neporušenom obale, so všetkými súčasťami, príslušenstvom a dokumentáciou.

b) Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy ak tovar zo strany Predávajúceho nebol dodaný do 7 pracovných dní po objednaní, resp. po uhradení kúpnej ceny bez predošlej vzájomnej dohody.

c) Pred samotným vrátením tovaru je Kupujúci povinný vopred upovedomiť Predávajúceho telefonicky, dohodnúť termín vrátenia a adresu na ktorú má vrátený tovar dopraviť, súčasne zaslať Predávajúcemu e-mail s uvedením čísla objednávky, faktúry resp. dodacieho listu, druh a množstvo vracaného tovaru a číslo účtu, na ktorý chce čiastku vrátiť.

d) Vrátený tovar je Kupujúci povinný prepraviť Predávajúcemu na vlastné náklady.

e)  Pokiaľ nebude splnená niektorá z podmienok uvedených v odstavcoch a), c), d),  nebude odstúpenie od zmluvy akceptované, tovar nebude prevzatý späť a uhradená čiastka nebude vrátená.

 

10. Reklamácie

a)  Pokiaľ je dodaný tovar neúplný alebo poškodený  je Kupujúci povinný spísať s dopravcom záznam o škode a tento okamžite zaslať Predávajúcemu e-mailom a súčasne ihneď Predávajúcemu oznámiť túto skutočnosť aj telefonicky.

b)  Pri reklamácii je povinný Kupujúci preukázať zakúpenie tovaru u Predávajúceho dodacím listom a faktúrou. Predávajúci nie je povinný prijať k vybaveniu reklamácie tovar, pokiaľ ho Kupujúci neodovzdá so všetkými súčasťami, príslušenstvom a dokumentáciou. O výsledku reklamácie je Kupujúci informovaný spôsobom, ktorý si dohodol s Predávajúcim (e-mail, telefonicky, písomne)  a to najneskôr do 30 dní od prevzatia tovaru k vybaveniu reklamácie. Odstránenie chyby je realizované výmenou za nový tovar.

c) Náklady vzniknuté reklamačným konaním znáša Predávajúci.

 

11.  Palety

Objednaný tovar je Kupujúcemu dodávaný buď voľne ložený alebo na drevených paletách. Pokiaľ Kupujúci vyžaduje aby bol tovar na paletách za účelom mechanizovanej vykládky, musí túto požiadavku uviesť v objednávke.  V tom prípade budú tieto palety účtované spolu s tovarom. Po prevzatí tovaru podľa dodacieho listu sa tak stávajú majetkom Kupujúceho. Kupujúci môže palety nepoškodené a rovnakého druhu vrátiť na vlastné náklady do 30 dní od uskutočnenia dodávky a to na miesto a v termíne, ktorý si dohodne s Predávajúcim. Kupujúci je súčasne povinný predložiť doklad (faktúra alebo dodací list) o nákupe paliet. Následne potom bude Kupujúcemu preplatená čiastka za vrátené palety. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť spätné odkúpenie poškodených alebo neúplných paliet.

 

12. Ochrana osobných údajov

Využitím internetového obchodu www.eshop-sadrokaron.sk súhlasí Kupujúci so zápisom informácií o jeho identifikačných údajov a nákupoch do databázy Predávajúceho. Predávajúci sa zaväzuje používať osobné údaje Kupujúceho v súlade so Zákonom na ochranu osobných údajov. Všetky údaje, ktoré Kupujúci oznámi pri objednávaní tovaru predávajúcemu sú považované za dôverné a nebudú poskytnuté tretej osobe alebo inak zverejnené. Výnimku predstavuje dopravca, ktorému sú osobné údaje Kupujúceho poskytované v minimálnom rozsahu, ktorý je potrebný pre bezproblémové doručenie tovaru. Kupujúci má právo na vymazanie svojich osobných údajov z databázy Predávajúceho až po skončení záručnej doby naposledy objednaného tovaru, pokiaľ o to písomne požiada.

 

13.  Záverečné ustanovenia

a)  Tieto Obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke Predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky Kupujúcemu.

b) Odoslaním elektronickej objednávky Kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia Obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky, ako aj platné ceny objednaného tovaru (vrátane prepravného, poplatkov za dobierku a palety) uvedenú v internetovom obchode Predávajúceho.

c)  V situáciách, ktoré neupravujú tieto Obchodné podmienky sa vzťah Kupujúceho a Predávajúceho riadia platnými právnymi úpravami predovšetkým Obchodným a Občianskym zákonníkom.

 

V Košiciach 22. marca 2020

 

Miesto pre Vašu reklamu

              

 

 počítadlo.abz.cz   

  

www.eshop-sadrokarton.sk

Firma: E-eska s.r.o. 

IČO:  51 315 131

DIČ: 2120668583

Banka: Slovenská sporiteľňa 

IBAN: SK5209000000005166515111

 

tel.: +421 948 345 657

email: eshop.sadrokartony@gmail.com

           eshop.eska@gmail.com

Vytvorené na Eshop-rychlo.skEshop-rychlo.sk
Spracovanie osobných údajov môžete ovplyvniť úpravou svojich preferencií ochrany súkromia.